• Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.3: Kỹ thuật soạn thảo trình bày Tờ trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Tờ trình, yêu cầu của Tờ trình, cấu trúc của Tờ trình, mẫu Tờ trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p btu 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 7: Ngôn ngữ văn bản hành chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phong cách ngôn ngữ, phong cách ngôn ngữ hành chính – công vụ, kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong văn bản hành chính – công vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p btu 30/04/2017 6 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.1: Kỹ thuật soạn thảo trình bày quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thẩm quyền ban hành, cấu trúc của quyết định, mẫu quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p btu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 8: Quy trình soạn thảo & ban hành văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc soạn thảo văn bản, trình tự soạn thảo và ban hành văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p btu 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.2: Kỹ thuật soạn thảo trình bày Thông báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông báo, yêu cầu của Thông báo, cấu trúc của Thông báo, các loại Thông báo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p btu 30/04/2017 7 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.4: Kỹ thuật soạn thảo trình bày báo cáo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm báo cáo, yêu cầu của báo cáo, phân loại báo cáo, cấu trúc của báo cáo, phương pháp soạn báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p btu 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 3: Tổ chức công tác lễ tân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về công tác lễ tân; đón, tiếp khách tại cơ quan, tổ chức (giao tiếp đối mặt), tiếp khách qua điện thoại (giao tiếp không đối mặt). Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p btu 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 4: Quản trị hội họp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức các cuộc hội họp, phân loại hội họp, chuẩn bị hội nghị, điều khiển hội nghị, lập chương trình, kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p btu 30/04/2017 6 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 5: Khái quát văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn bản, các hệ thống văn bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống văn bản hành chính, hệ thống văn bản tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p btu 30/04/2017 7 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 1: Khái quát quản trị văn phòng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ văn phòng, cơ cấu tổ chức văn phòng, phương pháp quản lý VP, phương pháp bố trí VP, các hình thức hoạt động của VP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p btu 30/04/2017 6 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 2: Quản trị thông tin & thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát hệ thống thông tin, xử lý văn thư đến, xử lý văn thư đi, quản lý hồ sơ, quản lý con dấu, quản trị thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p btu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 6: Thể thức & kỹ thuật trình bày văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày bản sao văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p btu 30/04/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số