Xây dựng hệ thống tái sinh từ nuôi cấy lát mỏng tế bào cây củ dòm (stephania dielsiana Y.C.WU)

Đề tài với mục tiêu nhằm nghiên cứu về củ dòm (Stephania die/siana Y. C. Wu) là cây dược liệu phổ biến có thể mang lại giá trị kinh tế cao. Nhân giống in vitro thông qua nuôi cấy lớp mỏng tế bào là một phương pháp tiềm năng cho phép tạo ra lượng lớn cây con có năng suất và chất lượng tốt. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn khá hạn chế ở Việt Nam.