Nghiên cứu giá trị sử dụng của thực vật cho lâm sản ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia Phú Quốc

Đề tài với mục tiêu nhằm nghiên cứu giá trị sử dụng của thực vật cho lâm sản ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia Phú Quốc. Nghiên cứu cũng đã đề xuất lựa chọn một số loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cao để phát triển ở khu vực.