Một số đặc điểm lâm học loài kháo vàng (machilus bonii lecomte) tại tỉnh Thái Nguyên

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu về đặc điểm lâm học loài kháo vàng tại tỉnh Thái Nguyên là một phần kết quả trong đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng kháo vàng phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam.