Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định (chủ biên)

Giáo trình An sinh xã hội do PGS.TS. Nguyễn Văn Định (chủ biên) biên soạn có tất cả 8 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm các chương: Chương 1 - Tổng quan về an sinh xã hội, chương 2 - Bảo hiểm xã hội, chương 3 - Cứu trợ xã hội, chương 4 - Ưu đãi xã hội.