Ebook Thông tư hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững

Ebook Thông tư hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững gồm 5 chương: Quy định chung, phương án quản lý rừng bền vững, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, giám sát thực hiện phương án, chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tổ chức thực hiện...