Ebook Quy tắc mô tả tài liệu thư viện: Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Loan (chủ biên)

Ebook Quy tắc mô tả tài liệu thư viện do ThS. Nguyễn Thị Kim Loan (chủ biên) biên soạn gồm 16 chương và phụ lục. Phần 1 sau đây gồm các chương: Quy tắc chung, mô tả sách, mô tả xuất bản phẩm tiếp tục, mô tả tài liệu trích, mô tả luận án, mô tả các tiêu chuẩn và qui phạm kỹ thuật, mô tả bản đồ, mô tả tài liệu đồ họa, mô tả bản thảo.