Ebook Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp: Phần 1 - Trần Thị Thu Lương

Ebook Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp của tác giả Trần Thị Thu Lương được biên soạn lại dựa trên đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất trong khu vực đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đô thị ở TP. HCM. Sách gồm lời nói đầu, 4 chương và phần kết luận. Phần 1 sau đây gồm nội dung lời nói đầu và chương 1 chương 2. Chương 1 trình bày tổng quan về đô thị hóa, đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh và sự phát triển đô thị tại các quận mới. Chương 2 trình bày thực trạng sử dụng và quản lý đất đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh 2000 - 2005, những tồn tại và thách thức.