Ebook Hệ thống điện (Tập 2): Giải tích, thiết kế, độ tin cậy và chất lượng điện năng của mạng điện - Phần 2

Nội dung tập 2 của ebook "Hệ thống điện" gồm có 3 phần và 18 chương. Phần 2 của ebook trình bày từ chương 9 đến chương 18 với các nội dung: độ tin cậy cung cấp điện, những định nghĩa và khái niệm cơ bản về độ tin cậy, đánh giá độ tin cậy của sơ đồ cung cấp điện, sử dụng quá trình ngẫu nhiên MARKOV đánh giá độ tin cậy, dự trữ tối ưu trong hệ thống điện, sử dụng quá trình ngẫu nhiên MARKOV mô hình sách lược vận hành thiết bị, mô hình toán học mối quan hệ giữa độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng, khái niệm về mô tả và điều chỉnh chất lượng điện năng, điều chỉnh điện áp theo độ lệch, chế độ không đối xứng và vấn đề đối xứng hóa trong hệ thống điện, mô hình xác suất đánh giá chất lượng điện áp.