Ebook Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995): Phần 2

Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1991-1996) đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng thời tạo thêm thế và lực để bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Động thái và thực trạng kinh tế - Xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1986-1995)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các số liệu thống kê kinh tế - xã hội đã đạt được từ năm 1986-1995.