Ebook Chế định thẩm phán – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Chế định thẩm phán – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của TS. Phạm Văn Lợi qua phần 2 sau đây. Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lí luận về chế định thẩm phán, phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về chế định thẩm phán và đội ngũ thẩm phán ở Việt Nam, đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện chế định thẩm phán trong pháp luật Việt Nam.