Ebook Chế định thẩm phán – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

Cuốn sách "Chế định thẩm phán – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của TS. Phạm Văn Lợi giới thiệu kết quả nghiên cứu của một số cán bộ ngành Tư pháp về vấn đề lý luận về chế định thẩm phán, thực trạng pháp luật Việt Nam về chế định thẩm phán, đội ngũ thẩm phán, các giải pháp để xây dựng và hoàn thiện chế định thẩm phán trong pháp luật Việt Nam. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.