Ebook Anh ngữ thực hành khoa học thông tin và thư viện (Practice English in Library and Information Science): Phần 1 - Nguyễn Minh Hiệp (ĐH Sài Gòn)

Anh ngữ thực hành khoa học thông tin và thư viện (Practice English in Library and Information Science) do Nguyễn Minh Hiệp (ĐH Sài Gòn) biên soạn nhằm củng cố và hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp, phát triển một số thuật ngữ chuyên ngành, tăng cường kỹ năng đọc và hiểu cho sinh viên chuyên ngành nói chung, sinh viên ngành Thông tin - Thư viện nói riêng. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo.