Đặc điểm cấu trúc lâm phần rừng tự nhiên nơi có loài giổi nhung (paramichelia braianensis (gagnep) dandy) phân bố tại Cao Nguyên Kon Hà Nừng

Đề tài được thực hành với mục tiêu nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc lâm phần rừng tự nhiên.nơi có loài giổi nhung (paramichelia braianensis (gagnep) dandy) phân bố tại Cao Nguyên Kon Hà Nừng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.