Công tác xã hội nhập môn - ThS. Lê Chí An

Dưới đây là tài liệu Công tác xã hội nhập môn do ThS. Lê Chí An biên soạn. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về phát triển cộng đồng; tiến trình tổ chức cộng đồng; vai trò và kỹ năng cần thiết của một tác viên cộng đồng; sự tham gia; phương pháp khảo sát nhanh có sự tham gia (PRA); dự án phát triển cộng đồng; kiếm soát, giám sát, lượng giá; thuận lợi khó khăn trong phát triển cộng đồng.