Cơ sở khoa học xây dựng mô hình sinh trắc (allometric equations) để ước tinh sinh khối và các bon rừng

Nghiên cứu này trên cơ sở thu thập số liệu sinh khối, phân tích các bon từ chặt hạ cây rừng ở rừng lá rộng thường xanh vùng Tây Nguyên, đã phân tích để đưa ra các cơ sở cho việc xây dựng mô hình sinh trắc ước tính sinh khối và các bon rừng. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết.