Bài giảng Khoa học đất (Ngành Quản lý đất đai) - Chương 3 (2): Đất từ đá

Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về đất từ đá như sự phong hóa đá thành đất, phong hóa cơ học (vật lý), phong hóa hóa học, sự phong hóa đá sản sinh ra các hạt đất,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.