Bài giảng Khoa học đất (Ngành Quản lý đất đai) - Chương 3 (1): Các yếu tố hình thành đất

Chương 3 trình bày các yếu tố hình thành đất. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được những kiến thức như: khái niệm về đất, các vật liệu đầu tiên trong đất, các yếu tố hình thành đất: địa hình, mẫu chất, sinh vật, thời gian, khí hậu,... Mời các bạn cùng tham khảo.