• Giáo trình Lý thuyết mạng

  Giáo trình Lý thuyết mạng

  "Giáo trình Lý thuyết mạng" 4 bài học: Bài 1. Giới thiệu về mạng; Bài 2. Mô hình tham chiếu OSI; Bài 3. Địa chỉ IP; Bài 4. Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   51 p btu 31/05/2018 12 1

 • Bài giảng Mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính

  Tài liệu gồm các chương: Chương 1. Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính; Chương 2: Lập trình mạng trong .net framework; Chương 3: Xây dựng ứng dụng mạng; Chương 4: Xây dựng ứng dụng nhiều lớp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   118 p btu 31/05/2018 19 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin là gì, các đặc điểm của hệ thống thông tin, một số loại hệ thống thông tin, các công nghệ hiện đại, vòng dời và sự phát triển của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p btu 29/12/2017 49 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p2)

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p2)

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p2)" cung cấp cho người đọc các kiên thức phần "Mô hình hóa nghiệp vụ - Phân tích hệ thống về chức năng" bao gồm: Các định nghĩa, biểu đồ luồng dữ liệu, các thành phần của BLD, quy ước biểu diễn, biểu diễn quy trình nghiệp vụ với BLD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p btu 29/12/2017 50 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 2: Yêu cầu hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 2: Yêu cầu hệ thống thông tin

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 2: Yêu cầu hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khảo sát hiện trạng, phần tích yêu cầu, các bước tiến hành khảo sát (khảo sát hiện trạng, Phân tích yêu cầu, phác họa giải pháp,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p btu 29/12/2017 54 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Phân tích ca (case) sử dụng" bao gồm các nội dung: Ca sử dụng, vai trò và nhiệm vụ, xây dựng ca sử dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p btu 29/12/2017 45 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p3)

  Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p3)

  Bài giảng "Hệ thống thông tin - Chương 3: Phân tích hệ thống (p3)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Mô hình hóa nghiệp vụ - Phân tích hệ thống về dữ liệu" bao gồm: Một số định nghĩa, mô hình dữ liệu thực thể - liên kết, thực thể và thuộc tính, kiểu thuộc tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p btu 29/12/2017 48 1

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 6 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 6 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 6 trình bày cách sử dụng Winform trong lập trình Window. Nội dung chương này gồm: Tổng quan, tại sao sử dụng Windows Forms, cấu trúc Windows Forms, sử dụng Windows Forms, Demo - Thực hiện Windows Forms, sử dụng các Control, Demo - Thực thi chức năng kéo và thả, thừa kế của Windows Forms, Demo - Sử dụng thừu kế Windows Forms.

   35 p btu 22/05/2017 54 1

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 2 trình bày các đặc điểm về môi trường phát triển. Nội dung bài giảng bao gồm: Tổng quan, mô tả về môi trường phát triển (IDE), tạo dự án với VB.Net, Demo - Tạo dự án VB.Net, sử dụng các tính năng IDE, Demo - Sử dụng IDE, gỡ lỗi ứng dụng, Demo - Gỡ lỗi một Project, biên dịch trong VB.Net.

   36 p btu 22/05/2017 59 1

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Chương 1 của bài giảng Lập trình Window trình bày các nội dung về tổng quan Microsoft, .Net Platform là gì, các thành phần .Net Framwork, những nổi bật VB.Net. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu thêm về chương 1 của bài giảng.

   24 p btu 22/05/2017 58 1

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 trình bày cách sử dụng ADO .Net trong lập trình Window. Nội dung chương này trình bày các phần: Tổng quan, tổng quan ADO .Net, .Net data provider, Demo: Lấy dữ liệu dùng ADO .Net, đối tượng DataSet, thiết kế và gắn kết dữ liệu, tích hợp XML, Lab: Tạo ứng dụng ADO.Net.

   45 p btu 22/05/2017 66 2

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 3 trình bày những cải tiến về ngôn ngữ và câu lệnh VB.Net. Các nội dung cụ thể trình bày ở chương này như: Tổng quan, các kiểu dữ liệu, sử dụng các biến, Demo - Sử dụng biến và các cấu trúc dữ liệu, functions, subroutines, and properties, Demo - Làm việc với biến và các thủ tục, xử lý ngoại lệ (Exception Handing), Demo...

   64 p btu 22/05/2017 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số