• Bài giảng Lập trình Window: Chương 6 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 6 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 6 trình bày cách sử dụng Winform trong lập trình Window. Nội dung chương này gồm: Tổng quan, tại sao sử dụng Windows Forms, cấu trúc Windows Forms, sử dụng Windows Forms, Demo - Thực hiện Windows Forms, sử dụng các Control, Demo - Thực thi chức năng kéo và thả, thừa kế của Windows Forms, Demo - Sử dụng thừu kế Windows Forms.

   35 p btu 22/05/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 2 trình bày các đặc điểm về môi trường phát triển. Nội dung bài giảng bao gồm: Tổng quan, mô tả về môi trường phát triển (IDE), tạo dự án với VB.Net, Demo - Tạo dự án VB.Net, sử dụng các tính năng IDE, Demo - Sử dụng IDE, gỡ lỗi ứng dụng, Demo - Gỡ lỗi một Project, biên dịch trong VB.Net.

   36 p btu 22/05/2017 5 0

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Chương 1 của bài giảng Lập trình Window trình bày các nội dung về tổng quan Microsoft, .Net Platform là gì, các thành phần .Net Framwork, những nổi bật VB.Net. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu thêm về chương 1 của bài giảng.

   24 p btu 22/05/2017 5 0

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 trình bày cách sử dụng ADO .Net trong lập trình Window. Nội dung chương này trình bày các phần: Tổng quan, tổng quan ADO .Net, .Net data provider, Demo: Lấy dữ liệu dùng ADO .Net, đối tượng DataSet, thiết kế và gắn kết dữ liệu, tích hợp XML, Lab: Tạo ứng dụng ADO.Net.

   45 p btu 22/05/2017 4 1

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 3 trình bày những cải tiến về ngôn ngữ và câu lệnh VB.Net. Các nội dung cụ thể trình bày ở chương này như: Tổng quan, các kiểu dữ liệu, sử dụng các biến, Demo - Sử dụng biến và các cấu trúc dữ liệu, functions, subroutines, and properties, Demo - Làm việc với biến và các thủ tục, xử lý ngoại lệ (Exception Handing), Demo...

   64 p btu 22/05/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 4 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 4 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 4 có nội dung trình bày các cấu trúc điều kiện (conditional logic) như các cấu trúc quyết định(Decision Structures), các cấu trúc vòng lặp (Loop Structures).

   26 p btu 22/05/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 7 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 7 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 7 trình bày Web Application. Nội dung chương này trình bày các vấn đề: Giới thiệu ASP.Net, Tạo Web Forms, Các Control Server của ASP.Net, Các Control Validation.

   64 p btu 22/05/2017 10 1

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 5 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 5 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Lập trình Window: Chương 5 trình bày lập trình hướng đối tượng trong VB.Net. Nội dung chương này gồm 4 phần, trình bày các đặc điểm lập trình hướng đối tượng, thực hiện các đặc điểm lập trình hướng đối tượng trong VB.Net, khai báo các thành viên Class, khai báo Namespaces.

   42 p btu 22/05/2017 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 trình bày các nội dung cơ bản của ngôn ngữ dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   17 p btu 22/05/2017 8 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 trình bày về phần mềm máy tính và hệ điều hành. Nội dung chương này nhằm mục đích đưa ra các khái niệm tổng thể về phần mềm, cách phân loại phần mềm, vòng đời phát triển một phần mềm, phần mềm mã nguồn mở; đưa ra khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của hệ điều hành và các nội dung khác.

   14 p btu 22/05/2017 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản ban đầu về dữ liệu, thông tin, tri thức, tin học, công nghệ thông tin, đưa ra các khái niệm hệ đếm cơ bản và cách biểu diễn thông tin trong máy tính, đưa ra khái niệm thế nào là mã hóa, là giải mã, các bảng mã cơ bản cũng như các ứng dụng của công nghệ thông tin.

   11 p btu 22/05/2017 5 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 trình bày các nội dung về cấu trúc máy tính như khái niệm, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính và một số nội dung khác.

   12 p btu 22/05/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số