• Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (4) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (4) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp những kiến thức về xác định các chỉ tiêu định hướng như: Một số khái niệm, xác định mức hại kinh tế = “Ngưỡng kinh tế” = EIL, xác định mật độ báo động – Ngưỡng phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   9 p btu 17/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (2) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (2) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về giám sát quần thể sinh vật hại. Các nội dung chính của trong chương này gồm: Khái niệm; tầm quan trọng của giám sát; các biện pháp giám sát, các nguyên tắc giám sát;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p btu 17/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 1 - GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 1 - GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

  Chương 1 - Giới thiệu về Quản lý dịch hại tổng hợp. Chương này gồm có 3 nội dung chính: Khái quát về Quản lý dịch hại tổng hợp, khái niệm IPM (Integrated Pest Management), mục tiêu và lợi ích của quản lý dịch hại tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p btu 17/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (1) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (1) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương 2 - Các nguyên lý của quản lý dịch hại tổng hợp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên lý cơ bản liên quan đến sinh thái, kinh tế, xã hội, quần thể và phòng chống; xác định thành phần loài sinh vật hại; giám sát quần thể sinh vật hại; xác định ngưỡng phòng trừ; lựa chọn và áp dụng biện pháp phòng chống; kiểm tra, đánh giá...

   11 p btu 17/07/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (3) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (3) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức về xác định ngưỡng phòng trừ. Những nội dung được đề cập trong chương này gồm: Ngưỡng phòng trừ trong IPM, đặc điểm của ngưỡng phòng trừ, một số loại ngưỡng IPM, một số yếu tố cần chú ý khi xác định ngưỡng IPM. Mời tham khảo.

   14 p btu 17/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (5) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (5) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về lựa chọn biện pháp phòng chống dịch hại tổng hợp. Những nội dung trong chương gồm có: thông tin lịch sử, thông tin hiện tại, thông tin tương lai – dự tính dự báo, chỉ số để lựa chọn biện pháp, các kỹ thuật phòng trừ cơ bản,.... và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p btu 17/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (6) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (6) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này tập trung trình bày về vấn đề phối hợp các biện pháp lựa chọn. Các nội dung chính của chương gồm có: Quản lý sinh cảnh – thúc đẩy quá trình đấu tranh sinh học, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quản lý dịch hại tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p btu 17/07/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (7) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (7) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

  Chương này cung cấp những kiến thức về quản lý tổng hợp một loài sinh vật hại. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài sinh vật hại; xác định kế hoạch giám sát loài sinh vật hại; xác định ngưỡng phòng trừ loài sinh vật hại; lựa chọn biện pháp phòng chống loài sinh vật hại; xây dựng mô...

   7 p btu 17/07/2017 1 0

 • Bài giảng Sâu bệnh cây lương thực

  Bài giảng Sâu bệnh cây lương thực

  Tài liệu Bài giảng Sâu bệnh cây lương thực có kết cấu nội dung gồm 2 chương trình. Trong đó, nội dung của chương 1 trình bày về những thiệt hại do côn trùng gây ra, chương 2 trình bày về các loại sâu bệnh hại trên cây lúa. Để nắm nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p btu 17/07/2017 0 0

 • Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất – Võ Thành Phong

  Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất – Võ Thành Phong

  Bài giảng "Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất" cung cấp cho người học các kiến thức về: Phương pháp bản đồ, phương pháp thống kê, đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), phương pháp dự báo. Mời các bạn tham khảo.

   38 p btu 23/06/2017 0 0

 • Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất – Võ Thành Phong (phần 2)

  Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất – Võ Thành Phong (phần 2)

  Bài giảng "Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất" cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp công cụ GIS và phương pháp dự báo trong nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p btu 23/06/2017 1 0

 • Bài giảng Cơ bản về quy hoạch sử dụng đất: Đất đai và vai trò của nó - Võ Thanh Phong (phần 2)

  Bài giảng Cơ bản về quy hoạch sử dụng đất: Đất đai và vai trò của nó - Võ Thanh Phong (phần 2)

  Bài giảng "Cơ bản về quy hoạch sử dụng đất: Đất đai và vai trò của nó" trình bày các nội dung: Các giai đoạn của quy hoạch, vai trò của công tác quy hoạch, phân loại quy hoạch, hạn chế của công tác quy hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p btu 23/06/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số