• Bài giảng Luật đất đai: Chương 6 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 6 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 6 Nghĩa vụ của người sử dụng đất do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nghĩa vụ chung, nghĩa vụ tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p btu 23/02/2019 49 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý địa giới hành chính, hoạt động khảo sát, đo đạc, quản lý hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất...

   19 p btu 23/02/2019 43 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 1 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 1 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 1 Khái niệm luật đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, khái niệm chế độ sở hữu về đất đai và chế độ sở hữu tòan dân đối với đất đai, các yếu tố cấu thành quyền sở hữu nhà nước đối với đất đai, pháp luật...

   30 p btu 23/02/2019 46 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 5 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 5 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 5 Quyền của người sử dụng đất do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quyền chung, quyền thực hiện các giao dịch về quyền sử đụng đất, quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

   21 p btu 23/02/2019 45 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 2 Quan hệ pháp luật đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai, thành phần quan hệ pháp luật đất đai,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p btu 23/02/2019 43 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 7 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 7 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 7 Tranh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Thanh tra đất đai, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai, giải quyết tố cáo về đất...

   8 p btu 23/02/2019 43 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 Điều phối đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất.

   16 p btu 23/02/2019 41 0

 • Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 3 - Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất

  Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 3 - Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất

  Chương 3 - Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chế độ sở hữu đối với đất đai, địa vị pháp lý của người sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p btu 23/02/2019 49 0

 • Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 2 - Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường - Đánh giá môi trường

  Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 2 - Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường - Đánh giá môi trường

  Chương 2 - Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường - Đánh giá môi trường. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường; đánh giá môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường. Mời tham khảo.

   27 p btu 23/02/2019 39 0

 • Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai

  Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai

  Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương này: Khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật môi trường, các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường, hệ thống các văn bản pháp luật về môi trường; khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật đất đai,...

   22 p btu 23/02/2019 46 0

 • Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 5 - Giải quyết tranh chấp về môi trường – đất đai

  Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 5 - Giải quyết tranh chấp về môi trường – đất đai

  Chương 5 giúp người học hiểu được một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp về môi trường – Đất đai. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm tranh chấp môi trường, đặc điểm tranh chấp về môi trường, khái niệm tranh chấp đất đai, đặc điểm tranh chấp đất đai. Mời tham khảo.

   8 p btu 23/02/2019 37 0

 • Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 4 - Quản lý nhà nước về môi trường - đất đai

  Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 4 - Quản lý nhà nước về môi trường - đất đai

  Chương 4 - Quản lý nhà nước về môi trường - đất đai. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường - đất đai; một số nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai; thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Mời tham khảo.

   11 p btu 23/02/2019 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số