• KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN

  KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN

  Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   205 p btu 26/01/2013 72 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

   Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Chủ nghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh...

   257 p btu 26/01/2013 50 1

 • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại? - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các...

   95 p btu 26/01/2013 55 1

 • Giáo Trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Giáo Trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   206 p btu 26/01/2013 45 3

 • Chương mở đầu: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

  Chương mở đầu: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

  Chủ nghĩa mác- lenin là hệ thống quan điểm và học thuyết được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn của thời đại; là TGQ và PPL phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;là khoa học về sự nghiệp giải phóng GCVS, giải phóng NDLĐ khỏi chế...

   36 p btu 26/01/2013 80 6

 • Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  CNDVLS làhệ thống quan điểm về DVBC về xã hội, là kết quả của sự vận dụng phương pháp luận của CNDVBC và phép BCDV vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại, nhờ đó hoàn thiện và phát triển những quan điểm của CNDVBC và phép BCDV; hoàn thiện thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin.

   66 p btu 26/01/2013 49 3

 • Chương 2: Phép biện chứng Duy vật

  Chương 2: Phép biện chứng Duy vật

  Biện chứng là dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hoá và vận động, phát triển theo quy luật của sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy. Biện chứng bao gồm biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan. Biện chứng khách quan: là biện chứng của thế giới vật chất. Biện chứng chủ quan: là biện...

   151 p btu 26/01/2013 44 3

 • Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Thế giới quan là toàn bộ những những quan niệm, quan điểm của con người về thế giới, về con người và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó. Có thể phân chia thế giới quan thành 3 loại hình cơ bản: Thế giới quan huyền thoại. Thế giới quan tôn giáo. Thế giới quan triết học

   63 p btu 26/01/2013 43 2

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

  Nắm được quan điểm, luận điểm cơ bản về đại đoàn kết dân tộc . Sự vận dụng CN Mác Lênin một cách sáng tạo và phát triển. Giá trị thực tiễn của vấn đề về đại đoàn kết dân tộc. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Lực lượng đại đoàn kết dân tộc. Hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc.

   32 p btu 26/01/2013 43 1

 • Học thuyết giá trị thặng dư

  Học thuyết giá trị thặng dư

  Giá trị thặng dư là một trong những khái niệm trung tâm của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Các Mác đã nghiên cứu và đưa ra một số công thức tính toán xung quanh khái niệm này trong các tác phẩm viết về kinh tế chính trị của ông. Nó được sử dụng để khẳng định lao động thặng dư của công nhân bị các nhà tư bản lấy đi, là nền tảng cho sự...

   117 p btu 26/01/2013 61 1

 • Đề cương Lý luận chính trị

  Đề cương Lý luận chính trị

  Câu hỏi 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá? Đáp. Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá ra đời, tồn tại và phát triển dựa vào hai điều kiện a) Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành, nghề khác nhau của nền sản...

   53 p btu 26/01/2013 91 1

 • BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Là chuẩn tắc cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ, phương châm, lực lượng, phương thức tổ chức thực tiễn về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - xã hội, tư tưởng, tổ chức... do một nhà nước, một chính đảng, một tổ chức chính trị xã hội vạch ra, nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định trong một thời kỳ nhất định. - Căn cứ vào...

   124 p btu 26/01/2013 86 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số