• BÀI GIẢNG ĐIỆN KỸ THUẬT

  BÀI GIẢNG ĐIỆN KỸ THUẬT

  Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện gồm các phần tử sau: Nguồn điện: là thiết bị phát ra điện: máy phát Phụ tải: là thiết bị tiêu thụ điện. Dây dẫn: cho dòng điện đi qua.

   34 p btu 27/01/2013 30 0

 • Giáo trình môn học PLC

  Giáo trình môn học PLC

  Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, boä ñieàu khieån laäp trình PLC ñöôïc söû duïng ngaøy caøng roäng raõi trong coâng nghieäp ôû nöôùc ta nhö laø moät giaûi phaùp ñieàu khieån lyù töôûng cho vieäc töï ñoäng hoaù caùc quaù trình saûn xuaát. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä maùy tính, Hieän nay boä ñieàu khieån laäp trình PLC hay CPU ñaït ñöôïc nhöõng...

   138 p btu 27/01/2013 30 5

 • Kỹ Thuật Điện

  Kỹ Thuật Điện

  Giáo trình kỹ thuật điện nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng năng lượng điện trong sản xuất và đời sống. So với các dang năng lượn khác năng lượng điện có những ưu điểm hết sức to lớn:

   176 p btu 27/01/2013 38 1

 • BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT MẠCH

  BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT MẠCH

  I. Tìm mọi dòng điện xác lập khi khóa K chưa tác động bằng: a. Phương pháp dòng điện nhánh với hỗ cảm b. Phương pháp dòng điện vòng với hỗ cảm c. Phương pháp điện thế nút khi hỗ cảm với II. Tìm dòng điện xác lập trên một nhánh bất kỳ theo phương pháp máy phát điện tương đương (Định lý Thevenin hoặc định lý Norton) với hỗ cảm

   14 p btu 27/01/2013 27 0

 • Bài giảng: Lý thuyết mạch

  Bài giảng: Lý thuyết mạch

  Lý thuyết mạch là một trong số các môn cơ sở của kỹ thuật điện tử, viễn thông, tự động hoá, nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng nghiên cứu các mạch tương tự, đồng thời nó là cơ sở lý thuyết để phân tích các mạch số. Với ý nghĩa là một môn học nghiên cứu các hệ thống tạo và biến đổi tín hiệu, nội dung cơ sở lý thuyết mạch...

   203 p btu 27/01/2013 30 0

 • TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 5 ĐiỀU KHIỂN VECTOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

  TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 5 ĐiỀU KHIỂN VECTOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

  Vector không gian – Hệ tọa độ abc và Phép chuyển đổi hệ tọa độ abc và Phương trình dòng áp trong hệ tọa độ Phương trình momen động cơ Mô hình động của động cơ KĐB Mạch tương đương xác lập của động cơ KĐB suy ra từ mô hình động Phương trình động cơ trong hệ tọa độ xoay dq Nguyên lý điều khiển vector ĐC KĐB

   52 p btu 27/01/2013 33 0

 • TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 4 ĐiỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

  TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 4 ĐiỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

  Khởi động: Động cơ KĐB rotor dây quấn: thêm điện trở vào mạch rotor Động cơ KĐB rotor lồng sóc: giảm áp stator Đổi nối Y- Dùng biến áp tự ngẫu Các chế độ hãm: Hãm tái sinh Hãm ngược Hãm động năng Hãm động năng ĐC KĐB – Mạch tương đương

   70 p btu 27/01/2013 19 0

 • TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ DC

  TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 3 ĐiỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ DC

  Hệ thống điều khiển vòng kín động cơ một chiều Hàm truyền động cơ DC kích từ độc lập Hàm truyền động cơ DC kích từ độc lập Hàm truyền động cơ DC kích từ độc lập Xét với Mc = 0: Hệ thống trên có thể rút gọn thành: Hàm truyền Bộ biến đổi & Khâu hiệu chỉnh

   21 p btu 27/01/2013 25 0

 • TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 2 ĐiỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC

  TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 2 ĐiỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC

  Các loại động cơ DC thông dụng Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC kích từ độc lập Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Động cơ DC kích từ độc lập: |E| |V| và dòng iư chảy theo hướng ngược lại so với chế độ động cơ. Cần có hệ thống BBĐ-ĐC thích hợp Động cơ DC...

   76 p btu 27/01/2013 30 0

 • TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

  TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

  Hệ thống truyền động điện (TĐĐ): biến đổi điện năng thành cơ năng hoặc ngược lại Các hệ thống TĐĐ tiêu thụ khoảng 50% lượng điện năng được sản xuất Khoảng 20-25% các hệ thống TĐĐ có yêu cầu điều chỉnh tốc độ. Tỉ lệ này đang gia tăng cùng với sự phát triển của điện tử công suất (ĐTCS) Các hệ thống TĐĐ có điều chỉnh tốc...

   44 p btu 27/01/2013 24 0

 • BÀI TẬP: Khí cụ điện

  BÀI TẬP: Khí cụ điện

  Câu 1: Trạng thái làm việc bình thường là trạng thái A. tất cả các thông số đều nằm trong giá trị định mức B. tất cả các thông số đạt giá trị định mức trừ một thông số vượt quá giá trị cho phép C. nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép D. tất cả các ý trên đều sai Câu 2: Quá áp là trạng thái điện áp đặt vào thiết bị điện A. U...

   7 p btu 27/01/2013 21 4

 • GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ 1

  GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ 1

  Sau khi học xong Sinh viên có khả năng: - Định nghĩa các dạng mạch khuếch đại dùng BJT. - Tính toán phân cực DC và phân tích AC các dạng mạch khuếch đại dùng BJT . - Biết được đặc điểm và ứng dụng thực tế của các dạng mạch. - Lắp ráp, cân chỉnh và đo được các đại lượng: độ lợi, tổng trở vào, tổng trở ra, tần số cắt … - Nhận xét...

   87 p btu 27/01/2013 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số